Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy: HYPNOS, działający pod adresem internetowym: www.auto-hipnoza.pl,  prowadzony jest przez Jolantę Drobek, z siedzibą przy 80-180 Gdańsk, ul. Kazimierza Wielkiego 55/19, działający pod numerem NIP: 5831650200, REGON:220026383

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§2 Kontakt ze sklepem

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. Adres pocztowy: 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 28
 2. Adres poczty elektronicznej: hipnozagdansk@gmail.com
 3. Numery telefonów:  534 100 245
 4. Numer rachunku bankowego: mbank: 29114020170000420211225259
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach/godzinach: poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 18.00

§ 3 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 

 • Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży – w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 • Konsument - użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w ramach usługi prowadzenia Konta Klienta.
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient może zobaczyć wybrane towary oraz ma możliwość modyfikacji danych.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.auto-hipnoza.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar.
 • Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Towar – treści cyfrowe, stanowiące przedmiot obrotu pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 4 Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień Towaru przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta Klienta, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.
 5. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.

§ 5 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 2. Podczas składania zamówienia niezbędnym dla Klienta pozostaje zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i zaakceptowanie go, Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca postanowił inaczej. Do dostawy dokonywanej na terytorium innego państwa członkowskiego, aniżeli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 7.
 4. Wraz ze złożeniem zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje dane zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta, niebędącego Konsumentem, (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) aż do upływu 7 dni, licząc od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta, niebędącego Konsumentem,  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Do skutków odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę stosuje się odpowiednio § 8 ust. 7 oraz ust. 8 Regulaminu.

§ 6 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w PLN (waluta) i są cenami brutto, a więc zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku, a więc w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym przez osoby wskazane w § 5 ust. 3 lit. a i b, może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca, przedstawiając Towar w Sklepie Internetowym, postanowił inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawieranej z Przedsiębiorcą wskazanym w § 5, jeżeli, wskutek złożonego przez niego zamówienia, całkowita wartość dostaw towarów dokonywanych w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług przekroczyłaby u Sprzedawcy w trakcie roku podatkowego kwotę 42.000 zł. W takim wypadku Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Cywilnego w terminie określonym w § 5 ust. 9 Regulaminu.
 5. Prezentowana cena dotyczy zakupu jednego egzemplarza Towaru, uprawniającego do użytku przez jedną osobę.
 6. Sprzedawca oświadcza, że Klient kupując Towar może korzystać z niego wyłącznie na własny użytek.
 7. Każda oferowana w Sklepie Internetowym treść cyfrowa jest w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem i jako taki podlega ochronie przewidzianej w rzeczonej ustawie. Zabronione jest wszelkie:
  1. kopiowanie;
  2. powielanie;
  3. publikowanie;
  4. wykorzystywanie w sposób komercyjny;
  5. wynajmowanie bądź użyczanie

całości bądź części zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Towaru.

 

§ 7 Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w przypadku gdy towar będzie dostarczony na wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wynosi 1 dni robocze licząc od dnia:
  1. w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient oświadcza iż wyraża zgodę na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę natychmiast po złożeniu zamówienia.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości iż spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacja

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są produkty będące treściami cyfrowymi. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
  okoliczności jej wystąpienia, datę wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   http://www.uokik.gov.pl
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
   http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
   http://www.konsument.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§ 11 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Jolanta Drobek z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem , działający pod numerem NIP: 5831650200, REGON: 220026383
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  2. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.
 7. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zmieniony regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie zrezygnuje z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne oświadczenie woli skierowane na adresy wskazane w §2, przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2023 i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.